ПОЛИСТИРОЛ БЕТОН

PolyBet - това е полистирол бетон, който е разновидност на леките бетони. Има еднородна клетъчна структура

ПРЕИМУЩЕСТВА

Б локовете за стени добре работят на разтягане за разлика от газо, пено бетоните и керамичните тухли. Висока технологичност - блоковете се пробиват и режат лесно, може да им се придава всякаква геометрична форма. Относителното количество влага при равни условия в PolyBet е 5 пъти по-ниско. Това обяснява отсъствието на плесени, мухъл и гъби, тъй като не се създава среда за развитието им. Конструкциите от PolyBet са по-топли с 0,015 W/mК от дървените, и в пъти по-топли от газо, пено бетони и керамичните тухли. Студоустойчивостта на PolyBet е поне 50 % по-висока от другите бетони при еднакви марки /класове/. За разлика от пено и газо бетоните, PolyBet е устойчив към въздействие на разтворители, бензин, масла и др. PolyBet има отлични хидроизолационни свойства при запазено добро паропроникване.

П О Л И С Т И Р О Л Б Е Т О Н

Полистирол бетонът се отнася към леките клетъчни бетони. При него, за разлика от газо и пено бетоните, кухините в структурата му са запълнени с полистирол (стиропор), който притежава отлични топло, шумо и влагоустойчиви свойства. Тези свойства се придават и на готовото изделие - полистирол бетон. Лекият бетон с полистиролен пълнеж (полистирол бетон) е известен отдавна. Докато нашият пазар не го познава изобщо, на Запад с него строят повече от 40 години. Дълго време той е бил ограничен само в някои области на строителната индустрия, но през последните 2 – 3 години се използва широко и като конструкционен материал при строителството на сгради. Големият интерес към полистирол бетона в последно време е обусловен от следните причини: - полистирол бетонът стана сериозна алтернатива на клетъчните бетони заради по-широката област на използване и превъзходните си топлотехнически показатели, - изискванията за топлоизолация на сградите са вече значително по – високи, което допринесе за функционално разделяне на строителните материали на топлоизолационни и носещи, като тези материали трябва да се съчетават като елементи на зданията. В това отношение използването на полистирол бетонът предлага най – интересни решения.

Основни преимущества на Полистирол бетона:

Основни технически характеристики на Полистирол бетона


Паропропускливост при плътност 300 кг/куб.м. – 0,090mg/m.h.Pa, при висока водонепропускливост.

Температура на използване от - 60°С до + 70°С.

Специфичен топлинен капацитет 1,06 kJ/(kgK).

Ниска експлоатационна влажност - 4 — 8 масови % и слабо улягане, не повече от 1 мм/м, ниска абсорбционна влажност, което позволява на материала да запази ниски значения на топлопроводимост, даже в условия на повишена влажност.


Конфигурация: Блокове група 1 съгласно EN 1996-1-1
Якост на натиск: d=250mm = 0,70 N/mm²
d=300mm = 0,75 N/mm²
Постоянство на размерите: Обемна деформация вследствие на влага - 0 mm/m
Коефициент на водопоглъщане: -38g/m²s
Брутна плътност в сухо състояние - 302 (D1)kg/m3
Еквивалентна топлопроводимост: - 0,07 W/mK
Студоустойчивост: Минимум 50 цикъла
Опасни вещества: НЕ
Топлинно съпротивление: d=250mm = 3,47 м2.К/W
d=300mm = 4,17 м2.К/W

Проведени изпитвания от независима акредитирана лаборатория ИЦС – НИСИ ЕООД, гр. София, резултатите от които са отразени в Протокол № 806-1-578 от 15.08.2007.

Един нов продукт, който дава изключителна икономия на материали и бързина на строителството.

Обектите изградени с PolyBet се отличават с изключителни топло и шумоизолационни качества при много добра паропроводимост.

С PolyBet се постига хладно лято и топла зима. Студоустойчивостта на PolyBet е повече от сто години.

PolyBet не е хранителна среда за гъби, спори и плесени. PolyBet е един екологичо чист продукт.

Design by Adportal.bg